Juridische informatie

 

Hier vind je onze algemene voorwaarden en juridische documenten ter informatie.

Via de links hieronder kan je ze in pdf formaat downloaden.

Via de tabs hieronder kan je ze ook online nalezen zonder ze te downloaden.

 

Algemene Voorwaarden

Privacybeleid

 

ALGEMENE VOORWAARDEN SitterFix
versie 31/05/2016

I. Algemeen
1.
Deze Algemene Voorwaarden dienen met de vereiste aandacht te worden gelezen alvorens over te gaan tot registratie via de SITTERFIX app. Eenieder die overgaat tot registratie erkent de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en begrepen, en aanvaardt de toepassing van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van het Privacybeleid.

In geval van inbreuk op de Algemene Voorwaarden kan SiRCLE bvba de Gebruiker verwijderen als Gebruiker.

II. Definities
2.
– Gebruiker: elke natuurlijke persoon die zich geregistreerd heeft via SITTERFIX;
– Ouder: een specifieke Gebruiker die opdrachten voor babysitters uitschrijft via SITTERFIX;
– Babysit: een specifieke Gebruiker die opdrachten van ouders zoekt, selecteert en aanvaardt via SITTERFIX;
– Content: alle teksten, foto’s, video’s, audiomateriaal en andere informatie op SITTERFIX, met inbegrip van Gebruikerscontent;
– Gebruikerscontent: alle informatie en materiaal op SITTERFIX geplaatst door Gebruikers;
– Diensten: de diensten die de Gebruikers de mogelijkheid geven in contact te komen met elkaar, zoals verder omschreven in deze Algemene Voorwaarden;
– SITTERFIX: de applicatie en dienst aangeboden door SiRCLE bvba
– SiRCLE bvba: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met ondernemingsnummer 0825.366.367en gevestigd in Mechelen;
– Niet-Gebruiker: een (Facebook- of email-)contact van een Gebruiker die zich niet heeft geregistreerd via SITTERFIX maar wel kan uitgenodigd worde via SITTERFIX door een Gebruiker.

III. Verleende diensten
3.
SiRCLE bvba biedt door middel van SITTERFIX een platform aan waarop Babysitters en Ouders met elkaar in contact kunnen komen door het plaatsen, raadplegen en vastleggen van babysitopdrachten

Om haar missie te verwezenlijken biedt SITTERFIX een gebruiksvriendelijke mobiele applicatie aan voor alle Ouders die op een eenvoudige manier babysits uit de buurt willen leren kennen en vastleggen voor babysitopdrachten, alsook voor alle babysitters die op een eenvoudige manier ouders uit de buurt willen leren kennen om er vervolgens te kunnen gaan babysitten.

IV. Registratie
4.
Na het downloaden van SITTERFIX kan een profiel worden aangemaakt door het opgeven van bepaalde gegevens, met name voornaam, achternaam en e-mailadres.

Aan het profiel wordt een persoonlijk wachtwoord gekoppeld. Er kan ook een profielfoto worden toegevoegd.
5.
Elke Gebruiker waarborgt dat de informatie die hij opgeeft, waaronder, maar geenszins beperkt tot persoonsgegevens zoals naam en e-mailadres, compleet, naar waarheid en juist zijn.

De Gebruiker is verplicht de verstrekte informatie steeds te actualiseren.

SiRCLE bvba draagt geenszins de verplichting om de door de Gebruiker opgegeven informatie te verifiëren.

6.
In het algemeen mag geen profiel aangemaakt worden op basis van valse informatie.

Eenzelfde persoon mag niet meer dan één profiel aanmaken, ook niet door gebruik te maken van een andere identiteit.

Geen profiel mag aangemaakt worden met de voor- en/of achternaam en/of e-mailadres van een derde, tenzij er schriftelijke toestemming van die derde voor is.

De gebruikte voor- en/of achternaam mag in geen geval grof, aanstootgevend, strijdig met de goede zeden , dan wel in strijd zijn met wettelijke bepalingen of met rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten.

7.
Een profiel is persoonlijk en kan door een Gebruiker niet overgedragen worden aan een derde.

8.
Een Gebruiker kan op elk gewenst moment zijn installatie verwijderen..

9.
Door een profiel aan te maken aanvaardt de Gebruiker dat SiRCLE bvba de bezorgde gegevens opslaat en gebruikt ten behoeve van de werking van SITTERFIX.
De Gebruiker verklaart door het aanmaken van een profiel kennis te hebben genomen van het Privacybeleid van SiRCLE bvba en in te stemmen met de inhoud ervan.

10.
Elke Gebruiker is zelf als enige verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn eigen wachtwoord en voor alle handelingen die via zijn profiel worden verricht.
Een Gebruiker die vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn eigen of andermans profiel en/of identiteit, zal SiRCLE bvba hier onverwijld schriftelijk van op de hoogte brengen (via het e-mailadres: abuse@SITTERFIX.com; zie ook verder klachtenprocedure). SiRCLE bvba is in dat geval bevoegd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van de applicatie en van haar Gebruikers. Elke Gebruiker zal zijn volledige medewerking verlenen.

V. Eigendomsrechten en licentie
11.
SiRCLE bvba verleent aan de Gebruiker, in zijn hoedanigheid van eindgebruiker, een beperkt, persoonlijk, herroepbaar, niet-exclusief, niet-sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om SITTERFIX te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.
SiRCLE bvba behoudt alle rechten (auteursrechten, handelsnamen, merken en andere intellectuele eigendomsrechten) geassocieerd met of vertoond op SITTERFIX .
Het is verboden om eventuele aanduidingen of kennisgevingen van (intellectuele) eigendom van SiRCLE bvba geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te verwijderen, onleesbaar te maken, te overschrijven of te verbergen.

12.
SiRCLE bvba is titularis van de onderliggende softwarecode.
Het is verboden om de software, die op welke wijze dan ook verbonden is aan de applicatie, via reverse engineering, reverse compiling of via andere wijzen te herleiden tot een door de mens leesbare vorm.
De Gebruiker verbindt zich er toe geen kopieën te maken of te laten maken van de SITTERFIX-software. De Gebruiker verbindt zich er ook toe geen afgeleide software te creëren en de software niet te gebruiken op enige andere wijze dan door normaal gebruik van de applicatie.

13.
Niets van wat in deze Algemene Voorwaarden en/of op SITTERFIX wordt vermeld is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen of deze aan de Gebruiker te verlenen.

VI. Gebruikerscontent
14.
Door het beschikbaar stellen van Gebruikerscontent verleent de Gebruiker aan SiRCLE bvba automatisch een niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, wereldwijde en niet in tijd beperkte licentie, met de mogelijkheid tot sublicentie, om (her)gebruik te maken van deze Content, zelfs indien beschermd door enig recht, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten.

SiRCLE bvba is geenszins aansprakelijk voor de naleving van deze Algemene Voorwaarden door Gebruikers en is ook niet aansprakelijk voor de handelingen van Gebruikers of derden in strijd met deze Algemene Voorwaarden, enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen ten aanzien van door een Gebruiker beschikbaar gestelde Gebruikerscontent.
VII. Gedragscode en gebruiksregels

15.
SITTERFIX mag door een Gebruiker uitsluitend gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden en voor persoonlijk gebruik.
Tenzij SiRCLE bvba of de eventuele rechthebbende(n) daar expliciet en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven, is het de Gebruiker uitdrukkelijk verboden Content te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of op enige andere wijze te gebruiken dan in deze Algemene Voorwaarden beschreven.

16.
De Gebruiker erkent dat volgende handelingen verboden zijn en verbindt er zich bijgevolg toe om ze niet te stellen :

– Het plaatsen van Content die kan beschouwd worden als discriminerend, haatdragend, bedreigend, misleidend, lasterlijk, bedreigend of beledigend;
– Het plaatsen van Content inhoudende obsceniteiten, pornografisch materiaal of eender ander materiaal dat de menselijke waardigheid in het gedrang kan brengen;
– het installeren van computervirussen of andere malware;
– Het stalken van een andere Gebruiker of niet-Gebruiker;
– Het ongepast gebruik van politieke, nationalistische of religieuze symbolen en/of overtuigingen;
– het plegen van of het aanzetten tot het plegen van enig misdrijf of onwettelijke handeling;
– het schenden van enig (intellectuele eigendoms-)recht (zoals maar niet beperkt tot auteursrechten, merken, enz. ) van derden. De Gebruiker erkent dat het kopiëren of gebruiken van Gebruikerscontent van een andere Gebruiker in principe de expliciete toestemming vereist van de andere Gebruiker;
– over het algemeen het stellen van enige handeling die strijdig is met enige wet of een inbreuk uitmaakt op enige rechten van derden en evenmin anderszins onrechtmatig is ten opzichte van derden of ten opzichte van SiRCLE bvba;
Deze opsomming is niet-limitatief.
SiRCLE bvba heeft op ieder ogenblik het recht, maar niet de verplichting, om de Gebruikers en de Gebruikerscontent te controleren.

De Gebruiker aanvaardt dat SiRCLE bvba alle mogelijke maatregelen mag nemen die zij nuttig acht indien zij meent dat wordt gehandeld in strijd met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

VIII. Aansprakelijkheid
17.
SiRCLE bvba neemt louter een middelenverbintenis op zich. SiRCLE bvba kiest autonoom de middelen die zij nodig acht om haar Diensten te kunnen leveren.
Ondanks de continue zorg en aandacht die SiRCLE bvba besteedt aan de inhoud en samenstelling van haar Diensten biedt zij geen enkele waarborg met betrekking tot de volledigheid, juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die via SITTERFIX verkregen wordt en is zij daarvoor niet aansprakelijk.
SiRCLE bvba verleent geen actieve dienstverlening en bemiddelt niet tussen de Ouders en Babysitters. SiRCLE bvba kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de door de ouder geselecteerde babysit, of vice versa, door de babysit geselecteerd ouder. De Gebruiker maakt zelf een selectie, gaat zelf de kwaliteit en betrouwbaarheid van de andere Gebruiker na, en maakt met de andere partij de (financiële) afspraken voor de te leveren diensten. SiRCLE bvba is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortkomt uit geplaatste opdrachten of geselecteerde kandidaten. Het contacteren en selecteren van een babysit of ouder is geheel op eigen risico en initiatief van de Gebruiker.

Iedereen die via SITTERFIX werk aanbiedt of werk zoekt, of via het platform een andere Gebruiker in dienst neemt of werk aanneemt, zal dat moeten doen volgens de daarvoor geldende Belgische wetgeving. Ouders zijn als werkgever verantwoordelijk om aan alle minimumlooneisen te voldoen, inclusief belasting, loonadministratie, verzekering huispersoneel en andere wetgeving betreffende arbeidsovereenkomsten.

18.
Gebruikers zijn zelf en als enige verantwoordelijk voor de inhoud en de aard van hun Gebruikerscontent en in het algemeen voor alles wat de Gebruiker op SITTERFIX doet.

De Gebruiker zal SiRCLE bvba integraal vrijwaren voor elke aanspraak van een derde wegens schending van enig recht van die derde.

19.
SiRCLE bvba is slechts aansprakelijk voor directe schade die een gevolg is van grove schuld of opzet van SiRCLE bvba, haar werknemers en/of derden die door SiRCLE bvba ingezet zijn in het kader van SITTERFIX. In ieder geval is de aansprakelijkheid van SiRCLE bvba beperkt tot een bedrag van maximaal 2.500 € per schadegeval of tot het bedrag waarvoor SiRCLE bvba verzekerd is indien dat hoger zou zijn. De polisvoorwaarden van SiRCLE bvba kunnen op eerste verzoek verkregen worden.

20.
SiRCLE bvba is niet aansprakelijk voor enige schade te wijten aan overmacht, feiten of derden waar zij geen rechtstreekse controle over heeft, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot hyperlinks naar SITTERFIX van op andere applicaties of websites waardoor men rechtstreeks toegang kan verkrijgen tot SITTERFIX.

IX. Beschikbaarheid
21.
Hoewel SiRCLE bvba alle redelijke inspanningen doet om dit te vermijden, is zij niet verantwoordelijk voor technische problemen zoals storingen, onderbrekingen of problemen met de elektronische levering van haar Diensten.
SiRCLE bvba kan niet garanderen dat gebreken te allen tijde hersteld worden, of dat het platform en de server waarop die zich bevindt vrij is van virussen en andere besmettelijke en/of schadelijke bestanden.

In geen geval kan SiRCLE bvba gehouden zijn tot enige financiële of andere vergoeding.

22.
Gebruikers gaan er mee akkoord dat SiRCLE bvba niet aansprakelijk is voor verlies van of schade aan smartphone, tablet, computer, gegevens of computer- en telecommunicatiesystemen ingevolge het gebruik van SITTERFIX.

23.
SiRCLE bvba is op ieder moment, met onmiddellijke ingang en zonder motivering gerechtigd om de verlening van één of meer Diensten (tijdelijk) te beperken, op te schorten of te beëindigen, het profiel van een Gebruiker tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, Gebruikerscontent te verwijderen en/of een waarschuwing te geven, in het bijzonder indien Gebruikers in strijd met deze Algemene Voorwaarden handelen of indien SiRCLE bvba van mening is dat de handelingen van Gebruikers schade aan de Gebruiker zelf, andere Gebruikers, derden, SiRCLE bvba of SITTERFIX kunnen toebrengen.
SiRCLE bvba zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

24.
SiRCLE bvba heeft het recht SITTERFIX op ieder moment te beëindigen. In geval van beëindiging zullen alle rechten en/of licenties die aan Gebruikers zouden zijn verleend, tevens worden beëindigd, net als ieder gebruik van SITTERFIX.

X. Technische systeemvereisten
25.
Om SITTERFIX te kunnen gebruiken moet de Gebruiker beschikken over een compatible mobiele telefoon, internettoegang, en de noodzakelijke softwarevereisten.

Onder softwarevereisten wordt het volgende begrepen: iOS versie 7.0 en hoger, Android 4 en hoger.

Deze vereisten kunnen in de loop van de tijd opgewaardeerd worden om ondersteuning toe te voegen voor nieuwe functies en Diensten.

XI. Minderjarigen
26.
Door zich te registreren verklaart men handelingsbevoegd te zijn.
Voor het registreren, aanmaken van een profiel en voor het gebruik maken van SITTERFIX moeten de Gebruiker, wanneer jonger dan zestien jaar, van zijn ouders of voogd toestemming hebben. Door deze voorwaarden te accepteren, garandeert de Gebruiker dat dit het geval is.

XII. Hyperlinken
27.
Er mag geen enkele link gelegd worden vanaf enige website die schade kan berokkenen aan SITTERFIX of SiRCLE bvba naar SITTERFIX. Hiermee worden onder meer sites bedoeld die strijdig zijn met de wetgeving, sites met onethische content, ….
Dit verbod is van toepassing voor elke vorm of techniek van verbinding waarbij de naam, het adres of enig ander element toebehorend aan SiRCLE bvba, opgenomen of getoond wordt op een andere website of applicatie die schade berokkent aan SITTERFIX of SiRCLE bvba, of waardoor internetbezoekers vanaf deze website of applicatie doorverbonden worden naar SITTERFIX .

XIII. Klachtenprocedure
28.
In het geval een Gebruiker of een derde meent verboden Content op te merken of een inbreuk op de gedragscode en gebruiksregels, kan hij SiRCLE bvba daarvan gemotiveerd op de hoogte brengen via volgend adres: abuse@SitterFix.com.

SiRCLE bvba zal alle klachten ernstig nemen en onderzoeken.

29.
SiRCLE bvba kan tussenkomen bij geschillen tussen Gebruikers en heeft het recht om eender welke Content te verwijderen, als dit materiaal in strijd is met de algemene voorwaarden of als het materiaal schadelijk is voor Gebruikers, SiRCLE bvba, SITTERFIX of een derde partij.

SiRCLE bvba heeft in haar beoordeling een discretionaire bevoegdheid en zij heeft steeds het laatste oordeel.
XIV. Overdracht

30.
SiRCLE bvba heeft het recht alle of een deel van haar contractuele rechten en plichten aan een derde over te dragen, zonder dat de Gebruiker hiervoor toestemming moet geven en zonder dat deze enige schadevergoeding kan eisen in verband met deze overdracht.

XV. Toepasselijk recht en bevoegdheid
31.
Het gebruik van SITTERFIX en de Diensten is onderworpen aan het Belgisch recht.

Eventuele geschillen omtrent het gebruik van SITTERFIX en/of Diensten behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van Antwerpen.

XVI. Aanpassingen algemene voorwaarden
32.
SiRCLE bvba heeft het recht om haar Algemene Voorwaarden en Privacybeleid aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. De Gebruiker wordt dus geacht deze Algemene Voorwaarden regelmatig en met de nodige aandacht na te lezen.

XVII. Privacy
33.
Eenieder die een profiel aanmaakt op SITTERFIX aanvaardt gebonden te zijn door het Privacybeleid.

XVIII. Tarieven
34.
De tarieven die van toepassing zijn op de dienst SITTERFIX worden aan de Gebruiker vermeld voor de totstandkoming van een Babysitopdracht. Deze tarieven verschillen al naargelang het om een regelmatig gebruik gaat – dan geldt een maandelijks forfait – of om een occasionele gebruik – dan geldt een forfaitair bedrag per babysitopdracht. De opgegeven prijzen zijn inclusief BTW.
SiRCLE bvba heeft het recht om deze tarieven te wijzigen. De Gebruiker heeft ten allen tijde het recht om het gebruik van de dienst stop te zetten. In het geval van een maandelijks forfait dient de opzegging te gebeuren twee weken vooraleer de nieuwe maandelijkse periode aanvangt.

XIX. Overige
35.
De omstandigheid dat SiRCLE bvba zou nalaten de naleving van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden af te dwingen, kan niet worden begrepen als een stilzwijgende afstand van de rechten waarover zij beschikt. Dit belet SiRCLE bvba evenmin om vervolgens alsnog de strikte naleving van de desbetreffende bepalingen af te dwingen. SiRCLE bvba behoudt zich steeds alle rechten voor.

36.
De nietigheid, ongeldigheid, niet-afdwingbaarheid en/of onuitvoerbaarheid van één der bepalingen van deze algemene voorwaarden tast de wettigheid, geldigheid, afdwingbaarheid en/of uitvoerbaarheid van de rest van deze Algemene Voorwaarden niet aan.

XX. Contact
37.
De dienst SITTERFIX kan bereikt worden op onderstaande adressen:
Email: info@sitterfix.com
Website: www.SitterFix.com

Email: info@sircle.be
SiRCLE bvba
Schaliënhoevedreef 20T
2800 Mechelen, België